Syster Umbra har certifierats av Det Norske Veritas som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad).
Kommunala byggnadsnämder kan begära att en sakkunnig antikvarie kallas in för att se till så att samhällets krav på tillvarataganden av kulturvärden för byggnader och byggnadsverk tas tillvara vid ändringar enligt Plan & Bygglagen.Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.
Station Ormaryd arbetar även med antikvarisk rådgivning mot offentliga och privata aktörer, utför projektering, dokumentation, åtgärdsförslag, vårdprogram/planer, besiktning, kulturhistoriska värdebeskrivningar m.m. Mer information på hemsidan.

 
Foto: Arja Källbom i samspråk med en fastighetsägare vid en inventering av stadsdelen Agelnskans byggnadsbestånd i världsarvet Riga 2007.