You are currently browsing the category archive for the ‘Konferenser’ category.

Den 12-15 mars hölls den femte internationella konferensen i färgarkeologi: APR – Architectural Paint Research. Ca 150 deltagare från 16 länder samlades på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, de mest långväga från bl a Taiwan och Canada. Det var intressant och tankeväckande konferens, med ca 25 föredrag och posterutställningar. Vi har kommit långt i Sverige när det gäller kulturmiljövård, men det finns länder som ligger långt före och även långt efter oss. Att använda färgarkeologi som metod för att skaffa historisk kunskap om en byggnad händer tyvärr alldeles för sällan även i Sverige.

Få förvaltare, arkitekter, myndigheter eller byggnadsantikvarier känner till hur det går till eller vilken information det kan ge. Detta diskuterades en hel del på konferensen, liksom många exempel på hur man på detta sätt kunnat återskapa historiska miljöer – till förstärkt stolthet och identitet för ägare, lokalbefolkning , hantverkare samt förhöjda ekonomiska och kulturhistoriska värden. Oavsett var i världen byggnaden finns.
Det är dags att färgarkeologerna slänger av sig sina komplex och börjar visa nyttan och värden med detta. Ta mer plats i samhällsdebatt och kulturmiljödiskussioner och förklara varför resultaten är viktiga och självklara. Vad gör kunskapen med byggnader och människor! Och också involvera hantverkare i detta. Utan hantverkare som får möjlighet att lära sig och utföra äldre måleritekniker, finns inga som kan göra rekonstruktioner eller hjälpa till att tolka resultaten.  Det här är ett tvärvetenskapligt arbetsfält.

Bland de mest intressanta föredragen var från Damaskus i Syrien (ja, det är viktigt att diskutera kulturarv mitt under ett brinnande inbördeskrig..) och från Danmark, Estland, USA. Bland de svenska föredragen var det intressant att höra om restaureringsarbetet i Gamla Riksarkivet samt hur barockstenportalerna i Ryningska palatset i Stockholm varit bemålade. Portalerna har varit målade med kalkkaseintempera och blyvitt!

P S Det förstörda trapphuset fanns ett stenkast från konferensen. Bakom lager med spackel och plastfärg finns luckor till historien..det var tjusigt en gång..Om den här fastighetsägaren bestämde sig för att återskapa detta dekorationsmålade trapphus skulle nya hyresgäster stå på kö.

APR 2014färgarkologiFoton: Arja Källbom

Den 2-4 oktober hölls Byggnadsvårdens konvent 2013 i Mariestad, och arrangörerna var Hantverkslaboratoriet, Västarvet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Det var det första konventet, och förhoppningsvis det första av många kommande! Göran Gudmundsson invigningstalade och gjorde många träffsäkra spaningar. Parallella föreläsningar inom aktuella ämnen från Sverige och våra grannländer, praktiska workshops, materialutställningar..och många tillfällen att möta gamla och nya bekantskaper. En underbar mix, som gav inspiration, glädje, utbildning och många fantastiska möten med spännande människor. Ju längre konventet pågick, desto gladare och mer öppenhjärtiga verkade folk bli. Det var lätt att  ta kontakt med främmande människor och diskutera ev samarbete.  Syster Umbra höll föredrag om kaseinfärger. Antalet besökare var ca 360 personer från de nordiska länderna, plus alla föreläsare och arrangörer. Tre toppendagar! Foton: Arja Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

Färgforum hölls i Stockholm, Skånska gruvan den 18-19 oktober och lockade åhörare från hela Norden. Arrangörer var Riksantikvarieämbetet, SFV och Skansen. Temat var rekonstruktion av historiskt måleri och målare, konservatorer, fastighetsförvaltare visade exempel på principer, tillvägagångssätt för rekonstruktionsmåleri i historiska miljöer i Sverige, Finland och Norge. Det var två fullmatade och inspirerande dagar, då deltagarna gavs många tillfällen att knyta värdefulla kontakter.


Vi fick se Boktryckaregården på skansen och målare Björn Andersson visade hur de rekonstruerade tapeterna vändspikats, ett äldre tillvägagångssätt som i princip varit bortglömt. Även Anders Zander från Statens Fastighetverk visade tapeter, handmålade på linnelump. Arja Källbom presenterade sitt gästhantverkprojekt om mjölk- och kaseinfärger. Jon Braenne, f d konservator på NIKU berättade om problematiken kring modernismens material – b l a kaseinfärger. Vicki Wenander gav två goda exempel på rekonstruerade trapphus, från olika epoker och med olika tillvägagångssätt. Kerstin Lyckman berättade om hur en brunnen kyrkas portar räddades och ytbehandlingar analyserades och rekonstruerades. Elisa Heikkilä från Museiverket visade rekonstruktioner i Finland, b la från Urho Kekkonens Ekudden. Flera föreläsare pratade också om färgundersökningar. Detta var ett litet axplock ur programmet. Nästa år ser vi fram emot den internationella konferensen Architectural Paint Research APR som hålls i Stockholm!

Foton: Arja Källbom

 

Europa Nostra, en europeisk organisation som värnar kulturarvet, hade sin årliga konferens i världsarvsstaden Amsterdam den 8-11 juni.  Jag och Erika Johansson, styrelsemedlemmar i  Svenska Byggnadsvårdsföreningen deltog som reprensentant för föreningen. Konferensen anordnades på flera ställen under dagarna, b la i ett f d industriområde (Westergasfabriek) och f d palats – Felix Meritis, nu ett kulturcentrum för konst och vetenskap. Vinnarna i de fyra kategorierna (restaurering, forskning, dedikerad insats, utbildning) presenterades. I den första kategorin finns både monument och småskaliga miljöer, av varierande slag liksom både mastodontprojekt och lågbudgetvarianter. Glädjande var t ex när bybor börjat återvända till sina övergivna hemtrakter, när restaurerade miljöer satt fart på ekonomin genom kulturturism. Olika fonder, organisationer, utbildningssäten, friluftsmuseér kunde också presentera sin verksamhet genom en mässa på industriområdet. Ett stort inslag i konferensen var diskussioner om volontärsarbete, och flera europakommissionärer framhöll den ekonomiska och sociala betydelsen av detta. Antalet anställda i den europeiska kultursektorn uppskattas överstiga antalet anställda inom bilindustrin. 2011 är också ett europeiskt år för att fokusera på frivilligarbetet. Betydelsen av frivilligarbete för det bebyggda kulturarvet diskuterades, liksom människors drivkrafter för detta. I England har National Trust ca 63.000 frivilligarbetare, och vi fick förståelse för hur det är organiserat. En intressant och tankeväckande konferens på flera sätt.
Foto: Arja Källbom

Byggnadsvårdsföreningens vårresa hölls i Stochkolm 21-22 maj, med temat stadsutveckling och- planering. Där hölls många intressanta föredrag om stadsutveckling, arkitektur, upplevelse av stad, politiker & exploatörer, kärn- och ytterområden mm. Många omdebatterade projekt i Stockholm användes som exempel t ex Hotell Waterfront, Slussen m fl.. Bl a konstaterades att städernas lokala särarter tenderar gå mot likriktning, att den rumsliga gestaltningen tenderar bli mer och mer bildmässig, att offentliga rum blir kommersiella samt att städerna snarare blir fullbyggda och förtätade än bibehåller sin potential för förändringar och flexibiltet. Andra dagen mättes upplevelsen av stadens årsringar (från 1700-tal till idag) med en vetenskaplig metod, och alla deltagare besökte Söder. Grönområden, lummighet, takfotshöjd 2-3 våningar, vägbredd, fasadfärger och – detaljer, markbeläggning var faktorer som Syster Umbra noterade som särskilt viktiga för att  upplevelsen av staden skulle kännas harmonisk, trygg och intressant. Trädgårdsstaden från 1920-talet var underbar! Konferensen avslutades med ett intressant studiebesök i Riddarholmskyrkan, med sitt gjutna torn som väckte barnslig förtjusning hos Syster Umbra. Mer om detta senare…

Grönskan från lindarna ner till Maria Magdalena kyrka var omöjlig att motstå.
Hotell Waterfront konkurrerar på ett klumpigt sätt med Stadshuset. Det är inget mot vad Höghushotellet som planeras i riksintresset Tändsticksområdet i Jönköping, kommer att göra.
Foton : Arja Källbom

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en intressant och välbesökt konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar, ett angeläget ämne då det handlar om tekniska färgundersökningar i syfte att dokumentera och/eller rekonstruera  historiska färgsättningar i byggnader. Konferensen hade tydligt fokus mot en yrkeskategori; konservatorer. Förhoppningsvis kan FÄRGFORUM fortsätta och då i större omfattning involvera andra parter som deltar i processen; förvaltare, arkitekter, byggnadsantikvarier, restaureringsmålare m fl.  Då skapas förutsättningar att nå goda, tvärvetenskapliga, hållbara och mer rättvisande resultat. Det stora antalet deltagare visar att behovet kring information, framtagning av arbetssätt och samarbete kring detta arbetsfält är stort.
Syster anser att dialog, respekt för varandras yrkeskunnande samt tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt för att nå goda result att ex i fråga om att återta förlorad hantverkskunskap och utveckla goda arbetssätt kring färgundersökningar. Det är också att yttersta vikt att tillämpa det vi faktiskt redan vet, istället för att uppfinna hjulet på nytt. Syster Umbra ser fram emot fortsatta aktiviteter.

Mineralet Hausmannit (som finns i bla Umbror) ,  i transmitterande ljus, polarisationsmikroskop. Ca 30 mymeter. Foto: Arja Källbom

koppparbergetI samband med Industrihistoriskt Forum i Falun 22-23 oktober besökte jag Falu Koppargruva. Gruvan ingår med staden och dess bergsmansbygd i ett världsarv. Vi var på 80 meters djup, och fick se delar av gruvan som turister vanligtvis inte får se.
Berget var imponerande och mäktigt..och det ger både metaller och färgämnen (t ex gula och röda ockror). Berättelser om hur livet i gruvan varit, är trots livfulla berättelser svåra att visualisera.

Besöket gjorde djupt intryck och mina reflektioner efter besöket var många. Bl a undrar jag varför de metallurgiska proceserna buntades ihop till ”smältning” under konferensen. Metallurgi är idag en avancerad högtemperaturkemi, och att man genom den 1300 år långa historien kunnat framställa metallisk koppar är beundransvärt – det är endast en kort del av gruvans historia som man haft kunskap om kemi och grundämnen. Polhem var en av flera genier som stod i spetsen för en av världens mest avancerade teknologier. Använd detta till att väcka intresse för historien! Visa pedagogiskt hur de olika processtegen ovan jord gått till för att sätta in gruvan i ett annat sammanhang. Locka ungdomar till att välja tekniska yrken..för industrin står inför masspensioneringar och har svårt att hitta ingenjörer. Ett samarbete med Jernkontoret, Tekniska Museet och näringslivet?

Berättelserna om människorna i gruvan måste vara många, varför inte visualisera några öden genom skådespeleri i gruvan? Linné fick andnöd vid sitt besök och fick ledas upp ur helvetet…Eller varför inte musik i någon av gruvans ”salar”? Det räcker med korta insatser . ”Terminologifugan” som framfördes av Johna Bauer Brass på Marieholms Bruk i föreställningen ”Väggarna viskar” i augusti (och som nästan gav mitt ingenjörshjärta en veritabel härdsmälta..) skulle vara fantastisk där..eller varför inte ”I Bergakungens sal”? Om man törs för Bergsfrun förstås ! 

Jag är övertygad om att detta Världsarv har fantastisk potential för utveckling som visar dess spännande historia och som kan stärka Falun som ort.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare