You are currently browsing the category archive for the ‘Miljö’ category.

Tänk.
Att grusvägen invid oss varit en riksväg mellan Jönköping och Kalmar. Svårt att tro om man inte vet.
Det förklarar milmärkena av sten och gjutjärn.

Att vår lilla bäck varit en häradsbäck, och gräns mellan två häraden. Egna landområden av rättslig natur, med anor från vikingatid. Svårt att tro om man inte vet. Det finns ju inget med bäcken som skulle tyda på något annat än att det är en liten –dock söt- obetydlig bäck genom det småländska landskapet.

Att den igenväxta vägen över ängen, är den gamla byvägen. Vägen där jag och hunden går och bonden ibland far över med sin traktor. Det förklarar varför den är stensatt, delvis med huggen granit.Att ruinerna i skogen är resterna från Bergs kvarn, där bönderna malde sitt mjöl. Vattennivån var så låg att man bara kunde mala i vår- och höstflod. Det förklarar de stora stenvallarna.

Att samlingen med ängslador är unika i länet, visar en inventering som Länsstyrelsen låtit göra. En rest av en tid då det värdefulla ängsgräset invid skogsbrynen, vattendrag och våtmarker togs in i ängsladorna och kördes hem under vintern när marken var frusen. Ängen var värdefull och uttrycket ”Ängen är åkerns moder” visar dess höga värde. För av ängen blev mat till djuren och deras gödsel kunde användas till åkerns grödor som ju blev mat åt människorna.

Att vi bor mitt i ett riksintresse för kulturmiljövården. Dit hör allt jag nämnt men också alla de fornlämningar som finns här. Som visar att det är en gammal trakt.

Att Hiarum betyder Stor öppen plats för vilda djur. Platsen finns belagd i skrivna källor från 1500-talet. Ja, en stor öppen plats med stenmurar, rösen, vilda och tama djur, med bönder som brukar marken och håller den öppen.Markerna viskar sina minnen.
Nu vet jag! Och jag är så glad! Nu älskar jag markerna ändå mer.

Ängslador

Ett levande landskap.
Foto: Arja Källbom

Fiskars Bruk i Nyland, södra Finland har årligen 150.000 besökare. Idag är det stora industriområdet fyllt av liv och rörelse, och inrymmer 119 kreativa entreprenörer inom konst/hantverk. Fiskars Bruk grundades 1649 och är ett av Finlands äldsta företag fortfarande i drift, och med en företagsledning som målmedvetet arbetar med att ingjuta liv och skönhet i den gamla bruksmiljön. Gamla magasin, smedjor, kaserner, brukskontor mm används till butiker, ateljeér och bostäder, bed& breakfast, restauranger. Nybyggda byggnader anpassas till miljön, med hemtama material. Konstnärer smyckar parker och byggnader. Inspirerande och ett gott exempel på hur kulturhistoria i en miljö kan användas för att främja entreprenörskap, skapande, livskvalitet och turism. Nya och gamla hantverkstraditioner frodas sida vid sida. Bruksmiljön har en lovande framtid!

Foton: Arja Källbom

Syster Umbra arbetar f n med färgsättning av interiörer och måleri. Nu kommer Ittens färglära väl till pass! Färgvalen blir även en kombination med vad vi hittat som tidigare färglager, rummens tänkta funktion och vad som är typiskt för tiden i huset..och ägarens önskemål förstås.

Färgprov i linoljefärg och äggoljetempera, fragment av äldre schablonmåleri som ska rekonstrueras och få en ny färgsättning. Foto: Arja Källbom

En helgkurs hölls i äggoljetempera av Syster Umbra den 17-18 april i regi av Byggnadsvård Qvarnarp.
Platsen för kursen var hos en gård utanför Eksjö, där en nytimrad gäststuga ska målas invändigt med äggoljetempera.

Äggoljetempera är en vacker, tålig, miljövänlig, ogiftig, smidig, hållbar och billig färgtyp som går att måla på alla typer av underlag. Den torkar på ett till några dygn beroende på bl a ingående pigment. Äggoljetemepra kommer säkert, i likhet med andra temperor ( t ex vax- och kaseintempera), att få större plats i livsstil där vi blir mer medvetna om färgens påverkan på miljö, hälsa och välbefinnande. Vi diskuterade under kursen jordpigment, syntetiska pigment, linoljor, ägg, tillagning, förvaring, målningsteknik, applicering, egenskaper, efterbehandling, myter, färglära, färgsättning m.m. Vi målade på lumppapp och timmer.

Ägarna väljer att inte låta lerklina väggarna, annars ett utmärkt underlag för färg och positivt på många andra sätt. Ett färgsättnings- och inredningsförslag har lämnats tidigare av Syster Umbra. Förslaget utgår från användning av rummen, årstider, väderstreck,  favoritfärger mm. Med tempera på vägarna – och gäster – kommer huset att få liv.

Färgprover styrks upp på lumpapp och timmer. Foton: Arja Källbom

Varis Bokalders besökte Jönköping för en heldag den 9 april, och Syster Umbra var värd och en av initiativtagarna till Byggnadsvård Qvarnarps temadag om ekologiskt byggande. Ekologiskt byggande ligger byggnadsvårdare nära och varmt om hjärtat, med naturliga material, resurshushållning mm.
Egentligen borde alla tänka igenom sin livsstil, för att den ska vara så hållbar och ekologisk som möjligt, men det är ett annat stort diskussionsämne. Bokalders gav oss många tänkvärda nyheter inom byggande och energi, med ypperliga exempel på både privathus och offentliga byggnader i Sverige och i Europa. Varför är vi så efter i Sverige?

Det finns redan solpaneler som ser ut som en takbeklädnader, del av fasader…olika typer av naturliga byggskivor, färger, textilier för gröna väggytor av växter. Massor av smarta konstruktioner som t ex jordledningar för att tillföra en byggnad bra till-luft.
Att fokuseringen på på passivhus i landet är absurd, visste vi – men det fick vi bekräftat. Var finns helhetssynen? Att det kostar massor av energi på både kort och lång sikt att uppföra dessa hus ignoreras. Vem utför livscykelanalyser på våra hus och vårt boende?  Det borde vara ett naturligt steg för att ge klotet första hjälpen, även när det gäller klimatsmart boende.

Foto: Arja Källbom

Syster Umbra värnar om vårt bebyggelsearv, och om vår miljö.
Livscykelperspektiv efterlyses i vårt byggande och vård av äldre hus!
Ibland bygger vi och tar hand om våra byggnader på ett oerhört kortsiktigt sätt, som skapar onödig miljöbelastning under en kort tidsrymd och även förstör kulturvärden.
När det gäller färg är Syster Umbra en medveten och besvärlig konsument som granskar färgtillverkares sortiment kritiskt. Just därför blandar hon ofta sin egen färg, beroende på ändåmål och tidshorisont. I färgen bör inte finnas organiska eller kemiskt instabila pigment, som inte motsvarar kriterierna för Normalfärger. För att uppfylla kriterier för att betecknas som Normalfärger (Becker) ska färgen vara ljus- , luft- , olje-, vatten-, blandnings- och kalkäkta samt ha en teknisk renhet. Jordpigmenten klarar alla krav på normalfärger. Pigmenten bör vara oorganiska.
Syster Umbra har satt upp ett antal kriter för en hållbar färg, med förhoppning att fler konsumenter ska bli medvetna – vilket på sikt kanske kan leda till en förändring i utbudet av konsumentfärg. Äldre färgtyper som linoljefärg, oljefärg, slamfärg, kalkfärg, silikatfärg, tempera, limfärg uppfyller i de flesta fall dessa krav beroende på ingående pigment och tillsatsmedel.

 1. Färgen innehåller aktiva och verksamma beståndsdelar. Det innebär bl.a. att färgen inte innehåller fyllnadsmedel t.ex. kalcit, barit, krita etc.
 2. Råvaror uppfyller höga funktions-, miljö- och hälsokrav, vilket t.ex. innebär att färgen inte innehåller organiska lösningsmedel, instabila giftiga tungmetallhaltiga pigment eller ger upphov till skadliga emissioner på kort- eller lång sikt. Råvaror har inte petrokemiska ursprung, eftersom detta innebär ökade CO2 utsläpp och utgör ändliga resurser.
 3. Färgen ska vara dryg samt enkel och billig att underhålla.
 4. Lättarbetad färg och lätt att rengöra verktyg.
 5. Färgen har hög färgstyrka, god täckförmåga och slitstyrka och för övigt goda tekniska egenskaper.
 6. Underlaget skadas inte av färgen.
 7. Målade ytor är vackra, livfulla och åldras med behag.
 8. Färgen har lång livslängd, stabila ljus/luftäkta pigment motsvarande kriterier för normalfärger.
 9. Den målade ytan är diffusionsöppen vilket tillåter underlaget att andas d.v.s. fukt kan migrera.
 10. Färgens totala livscykelperspektiv med avseende på tillverkning, transport, användning, recirkulation är gynnsam. Komposterbarhet är positivt.
 11. Ärliga, tydliga och uttömmande innehållsförteckningar.

Överst: Jordfärger är ogiftiga, stabila, billiga, väder- och kemikaliebeständiga färg-pigment som använts sedan förhistorisk tid, t.o.m. av vår människoarts föregångare. De kan användas i alla media, och motsvarar kriterierna för normalfärger. Järnoxider har hög färgstyrka och kraftigt ljusbrytande egenskaper som skyddar t.ex. bindemedel och träfasader från att bytas ned av UV-ljus. Nederst: Slamfärg är en favorit bland fasadfärger, med många goda egenskaper. Foton: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare